1% podatku dla cierpiących na padaczkę 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - Deklaracje podatkowe program  

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 1% dla osób z niesprawnościami

 
 

 

             Logo Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę                                 

                                     Logo organizacji pożytku publicznego      

  
 

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, jako organizacja pożytku publicznego apeluje do instytucji, spółek prawa handlowego i wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie naszej służby na rzecz 400-tys. chorych na padaczkę w Polsce, w tym przekazywanie 1% podatku. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Działalność pożytku publicznego prowadzimy wyłącznie w oparciu o darowizny, dotacje, ofiary i inne formy wsparcia od osób prawnych i fizycznych. Wszelkie darowizny i ofiary w tym 1% podatku uprzejmie prosimy kierować na konto bankowe:

PKO BP SA I/O Białystok nr:
65 1020 1332 0000 1402 0026 0729.
Pobierz druk wpłaty/przelewu (PDF)

 

1% podatku OPP

W zeznaniu podatkowym za każdy rok podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny. Zyskują natomiast organizacje, suma przekazanych kwot sięga bowiem milionów złotych.

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%

  • podatkiem liniowym,

  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych

  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

 Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji

  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

1% podatku a darowizna

 Darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. A zatem nie należy w żaden sposób łączyć 1% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, na kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszczane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; art.26. ust. 1. pkt 9a).

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.; art. 4 ust. 1. ).

Zobacz co możesz zyskać pomagając nam:

Możliwość odpisów podatkowych 6%

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) „WIĘKSZE ODLICZENIA DLA DARCZYŃCÓW”

Będzie można więcej odliczyć z racji darowizn na działalność w zakresie pożytku publicznego i na cele „kultu religijnego”. Po zmianie updbof wprowadzonej 1 stycznia 2004 r z racji darowizn na szlachetne cele przekazanych organizacjom, o których mowa w art.3 ust. 2 i  3 ustawy z 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wolno w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu nie więcej niż 350 zl. Ten limit obejmuje również darowizny na cele kultu religijnego. przed 2004 rokiem, limit odliczeń zależał od wysokości dochodu danego    podatnika i w zależności od celu darowizny wynosił 10-15% jego dochodów.  Według nowych zasad, które jednak dotyczyć będą po raz pierwszy odliczeń za 2005 r, można będzie pomniejszyć podatek z racji darowizn o 6% dochodu.  Limit ten odnosi się do wszystkich darowizn dokonanych przez dana osobę w jednym roku, w tym na cele kultu religijnego.  
Także, jeśli małżonkowie będę rozliczać się wspólnie, każde z nich może skorzystać z odliczenia z racji darowizn do wysokości 6% własnego dochodu wykazanego w zeznaniu.  W rozliczeniach za 2004 r roczny limit darowizn z wszystkich tytułów, z którego może skorzystać jedna osoba będzie wynosił nadal 350 zl (art.6 ust.1 noweli.). Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2005 r. Nie zmieniają się cele darowizny uzasadniające skorzystanie z ulgi podatkowej. Nowością jest natomiast nałożenia na korzystającego z odliczenia obowiązku wskazania w zeznaniu kwoty dokonanej darowizny, kwoty odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikacje obdarowanego, w szczególności jego nazwy, adresu, NIP. Oznacza to, że odpowiedniego uzupełnienia wymagać będą formularze do zeznania podatkowego. Jeśli obdarowany zwrócił darowiznę, musi on poinformować o tym urząd skarbowy w ciągu miesiąca od dokonania zwrotu.  
Nie zmieniają się zasady odliczenia darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą normowane przez ustawę o stosunku państwa do Kościoła katolickiego oraz analogiczne ustawy odnoszące się do innych kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce. Nadal będzie można pomniejszać dochody  o pełna wartość darowizny. Muszą być jednak spełnione jednocześnie dwie przesłanki (zapisane w ustawach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych). Otóż kościelna osoba musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na te działalność.

Możliwość odpisów podatkowych 10%  

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  

„....Rozdział 5  
 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku  
 Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art.21 i 22 stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7 ust.1 po odliczeniu:  
 1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie- do wysokości nie przekraczającej  10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art.7 ust.1 ...”  

Żeby otrzymać powyższe rodzaje darowizn wystarczy, że organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku publicznego – nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

Strona główna  |   Aktualności  |   Stowarzyszenie  |   Choroba  |   Informacje  |   Galeria  |   Kontakt  |   Apel!

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
15-482 Białystok ul. Fabryczna 57 (XI P.)
                              tel/fax: 85 - 675 44 20tel: 85 - 654 57 51                             

KRS: 0000018369,  NIP:  542-19-52-019,  REGON: 050324347