Strona wykorzystuje mechanizm plików cookie. Więcej o plikach cookie tutaj. Rozumiem, ZAMKNIJ.

 

 

            Logo Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę                             

                                    Logo organizacji pożytku publicznego       1% dla osób z niesprawnościami   

W głębokim bólu i smutku

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę   

informuje:

w dniu  03 czerwca 2015r
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

       śp. Stanisława Siedlecka
       Sekretarz Zarządu Głównego

w dniu  17 października 2015r
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

       śp. inż. Henryk Jastrzębski
       Skarbnik Zarządu Głównego

Osoby chore na padaczkę straciły wybitnych społeczników.

 Na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Niech Miłosierny Bóg przyjmie ich do swojego Domu.

                                          Tadeusz Zarębski

                                   Prezes Zarządu Głównego.   

 Cele i środki działania. 

§ 7 statutu. 

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, przestrzegania wobec nich praw człowieka, inicjowania i organizowania samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.


 

§ 8 statutu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.      Współpracę z konstytucyjnymi organami władzy, administracji rządowej i samorządowej, z instytucjami wykonującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu polityki społecznej np. PFRON, ZUS, KRUS, ROPS, ośrodki pomocy społecznej itp., z Kościołem Katolickim, z Kościołem Prawosławnym i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia, firmami farmaceutycznymi i sprzętu medycznego, bankami i firmami sektora ubezpieczeń, z podmiotami-spółkami prawa handlowego i innymi jednostkami gospodarczymi, z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi.

2.      Współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, Unią Europejską, jej agendami i funduszami, Bankiem Światowym, Światową Organizacja Zdrowia /WHO/ oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach europejskich, USA, Kanadzie, Australii itp..

3.      Współpracę z organizacjami polonijnymi i Polakami za granicą. 

4.      Udzielanie pomocy członkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

5.      Organizację, prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej chorych na padaczkę w różnych formach: turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, ośrodki leczniczo –szkoleniowo - rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży i inne.

6.      Powołanie i prowadzenie agencji zatrudnienia, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych oraz inne działania na rzecz promocji zatrudnienia chorych na padaczkę i innych osób niepełnosprawnych, wpływanie na właściwy stosunek pracodawców do zatrudnionych u nich chorych na padaczkę i innych osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz w zatrudnieniu chronionym, w spółdzielniach socjalnych itp..

7.      Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla chorych na padaczkę i ich rodzin, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz jej edukacji. 

8.      Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie środowiska chorych na padaczkę, przeciwdziałając uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia, bezradności, społecznej izolacji itp.. 

9.      Prowadzenie we współpracy ze środkami masowej komunikacji / prasy, radia, telewizji, internetu / i własnych publikacji-poradników ciągłej pracy informacyjno-uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na celu promowanie i kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę. 

10.  Wspieranie placówek leczenia padaczek / przychodnie, szpitale, kliniki / poprzez ogólnopolskie programy zakupu i darowizny specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatów EEG, wideometrii i innego sprzętu niezbędnego w diagnozowaniu i leczeniu padaczek u dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjowanie prac badawczych, naukowych i legislacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej oraz warunków życia chorych na padaczkę i ich rodzin. 

11.  Ujawnianie i dążenie do likwidacji barier społecznych, psychologicznych i innych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie ludzi z padaczką w tym szczególnie dzieci i młodzieży w polskim społeczeństwie.

12.  Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, różnych form rehabilitacji, integracji, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym ze środków PFRON, funduszy publicznych oraz z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych i zagranicznych. 

13.  Gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

14.  Inspirowanie i współdziałanie na rzecz rozwiązań prawnych w dostępie do różnego rodzaju stanowisk zgodnych z predyspozycjami chorego na padaczkę poczynając od różnych form kształcenia i wychowania do zatrudnienia włącznie. 

15.  Inną działalność korzystną dla chorych na padaczkę i ich rodzin oraz na rzecz innych środowisk osób niepełnosprawnych, pacjentów, rencistów i emerytów.

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Strona główna  |   Aktualności  |   Stowarzyszenie  |   Choroba  |   Informacje  |   Galeria  |   Kontakt  |   Apel!

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
15-482 Białystok ul. Fabryczna 57 (XI P.)
                              tel/fax: 85 - 675 44 20tel: 85 - 654 57 51                             

KRS: 0000018369,  NIP:  542-19-52-019,  REGON: 050324347